Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Υπόμνημα κληρικών της Ν. Ιωνίας: "Εμείς επίσκοπο θέλουμε όχι αθλητή!"

Απόλυτη στήριξη στον Μητροπολίτη Κωνσταντίνο εκφράζουν με υπόμνημά τους κληρικοί της Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας & Φιλαδελφείας μετά  την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για αποστολή ΚΑΙ σε αυτόν της προβλεπόμενης από τον Νόμο τριμελούς επιτροπής, η οποία θα εξετάσει αν είναι ικανός να ασκεί τα ιεραρχικά του καθήκοντα!  Το υπόμνημα απευθύνεται στον Αρχιεπίσκοπο και στα μέλη της ΔΙΣ και σε αυτό, μεταξύ άλλων, οι υπογράφοντες...
κληρικοί διαβεβαιώνουν πως ο Μητροπολίτης Κωνσταντίνος ασκεί κανονικότατα τα καθήκοντά του.
Αναλυτικά το υπόμνημα:
"Τη Αυτού Μακαριότητι
τω Αρχιεπισκόπω Αθηνών και πάσης Ελλάδος
Κυρίω ημών, Κυρίω ΙΕΡΩΝΥΜΩ, Προέδρω,
και τοις Σεβασμιωτάτοις Μέλεσι
της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
της Εκκλησίας της Ελλάδος, εις Αθήνας
Βαθυσεβάστως.
Μακαριώτατε Άγιε Δέσποτα και Σεβασμιώτατοι Πατέρες, Έκπληκτοι και κατώδυνοι επληροφορήθημεν την αποστολήν επισήμου Επιτροπής, συγκροτουμένης ήδη υπό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς υποχρεωτικήν απομάκρυνσιν του σεπτού Ποιμενάρχου ημών, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Κυρίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ εκ του Επισκοπικού Θρόνου της Ιεράς Τοπικής μας Μητροπόλεως.
Καταφεύγομεν ούν εις την Υμετέραν διάκρισιν και σοφίαν καταθέτοντες τας υιικάς ημών διαμαρτυρίας και την ένστασιν διά το επιχειρούμενον, καθ’ ο ο ημέτερος Επίσκοπος, πάντοτε συνεπής εις το επιβεβλημένον των καθηκόντων Αυτού ανταποκρίνεται πλήρως εις τε τας λατρευτικάς, ποιμαντικάς και διοικητικάς Αυτού υποχρεώσεις, αναλαβών ήδη εκ του κατάγματος της αριστεράς κνήμης Αυτού, αλλά και ανταποκρινόμενος εις την θεραπείαν, πλήρως δε, της οράσεως Αυτού, ώστε να μη παρατηρήται κενόν εις την κορυφήν της Τοπικής Εκκλησίας. Η υγεία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ημών, εξ άλλου, παρακολουθείται πάντοτε υπό ειδικών επιστημόνων, ιατρών, ώστε τα ανωτέρω δεν αποτελούν ισχυρισμούς συναισθηματικής ημετέρας κρίσεως, αλλά πιστοποιουμένας επιστημονικάς, εκπεφρασμένας απόψεις.
Το εγνωσμένον διαφέρον Υμών διά την ασφαλή οιακοστροφίαν του Ιερού Σκάφους της Ελλαδικής Εκκλησίας δεν πρέπει να αδικήση έναν πολιόν και ακάματον εργάτην Αυτής, ως ο ημέτερος Ποιμενάρχης, παρά το ότι καθημερινώς και πλήρως επιτελεί πολλαπλώς το επιβεβλημένον χρέος Αυτού.
Θεωρούμεν υπερβολικόν να υπευνθυμίσωμεν το υπ’ αριθμόν 34 Άρθρον, Η΄ Κεφαλαίου, «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ», Παράγραφος 3η, καθ’ ο ο Μητροπολίτης ημών είναι ικανώτατος προς εκπλήρωσιν των καθηκόντων του, ώστε να αποτελή πλήγμα διά το κύρος Αυτού η, και από των Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως, επί παραδείγματι Ραδιοφωνικός Σταθμός Εκκλησίας Ελλάδος, ανακοίνωσις της συγκροτήσεως και αποστολής αναλόγου επισήμου Επιτροπής.
Τον Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην μας διακρίνει πηγαία ευγένεια, λεπτότης και καλλιέργεια, εκ των οποίων και έχει καταστή αγαπητός εις το Τοπικόν Ποίμνιον και εις ημάς, και όλους τους Κληρικούς του, ώστε αναγκαζόμεθα, ουχί άνευ στενοχωρίας και περισκέψεως, να διατυπώσωμεν την παρούσαν αντίθεσίν μας, προκειμένου να προστατεύσητε Υμείς την ψυχικήν Αυτού ηρεμίαν και να αποκρούσητε το δίκαιον παράπονον, καθ’ ο τυγχάνει μιάς αδίκου και ταπεινωτικής μεταχειρίσεως, ένας ακάματος εργάτης της Τοπικής Εκκλησίας, εις ην υπηρετεί ευόρκως και ευπειθώς ως τε Πρωτοσύγκελλος, από του έτους 1974, έτους ιδρύσεως της Ιεράς Μητροπόλεως, και από του έτους 1994 ως Επίσκοπος αυτής, αναμένων την θετικήν αποτίμησιν της αυτοθυσιαστικής προσφοράς Αυτού και, το ολιγώτερον, την συνέχισιν της διακονίας Αυτού, εάν όχι και τον δίκαιον έπαινον της στοργικής Μητρός Αγίας του Χριστού καθ’ Ελλάδα Εκκλησίας.
Οι Ιεροί Κανόνες δεν προβλέπουν, εξ άλλου, έκπτωσιν Επισκόπου του Θρόνου, εις ον κατεστάθη, προστατεύοντες Αυτόν, εκτός της αδυναμίας ανταποκρίσεως εις τα Ιερά Αυτού καθήκοντα.
Μνημονεύομεν ειδικώς του ΟΖ΄ Κανόνος των Αγίων Αποστόλων, καθ’ ον δεν εμποδίζεται Επίσκοπος των Ιερών Αυτού καθηκόντων και είναι δυνατόν να εκλεγή ακόμη και εάν αντιμετωπίζη προβλήματα, ως αναπηρίας ή οφθαλμικής σχετικής δυσχερείας. «Ει τις ανάπηρος ή τον οφθαλμόν, ή το σκέλος πεπληγμένος, άξιός δε εστίν Επισκοπής γενέσθω. Ου γαρ λώβη σώματος αυτόν μιαίνει, αλλά ψυχής μολυσμός» (Πηδάλιον Έκδοσ. Βασ. Ρηγοπούλου, σελίς 104). Ωσαύτως, ευλαβώς υπενθυμίζομεν Υμίν, την γνωστήν απόφανσιν του κατά σάρκα Πατρός του Αγίου Θεολόγου Γρηγορίου, Γρηγορίου και Αυτού, εις τας εκφρασθείσας αντιρρήσεις περί της ικανότητος του Αγίου Ουρανοφάντορος Βασιλείου, διά την Επισκοπήν Καισαρείας Καππαδοκίας, εν σχέσει με το φιλάσθενον του Μεγάλου Καππαδόκου Πατρός: «Ημείς Επίσκοπον θέλομεν, ουχί αθλητήν»! Ημείς δε, και οι Κληρικοί της Ιεράς μας Μητροπόλεως άπαντες, και το τοπικόν ευσεβές Πλήρωμα βεβαιούμεν και μαρτυρούν την συνεπή επιτέλεσιν του ιερού χρέους του Επισκόπου μας, Όστις ως Εφημέριος Ιερουργεί, καθημερινώς ευρίσκεται εις τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, εξαπολύει Εγκυκλίους, δέχεται ημάς και τον Λαόν του Θεού και μετ’ ευγενείας και πληρότητος ανταποκρίνεται εις τα απορρέοντα, εκ της υψηλής Αυτού ιδιότητος, συναφή καθήκοντα.
Τον Ποιμενάρχην μας, Μακαριώτατε και Σεβασμιώτατοι Άγιοι Συνοδικοί, διακρίνει το Εκκλησιαστικόν φρόνημα, δι’ ου έχει και ημάς παιδαγωγήσει, εμφορούμενος υπό πνεύματος υπακοής τη Ιερά Συνόδω και τοις Ιεροίς Κανόσι της Εκκλησίας.
Παρακαλούμεν υιικώς όπως φεισθήτε της ακεραιότητος Αυτού και θεραπεύσητε την ενεστώσαν σφοδράν Αυτού υποτίμησιν και μείωσιν δι’ αποσύρσεως της προτάσεως συγκροτήσεως Επιτροπής αμφισβητήσεως της ικανότητος Αυτού, ίνα ανταποκρίνηται εις τα καθήκοντά του.
Είναι κρίμα να υποστή μίαν τοιαύτην ταλαιπωρίαν, έστω και εκ του αναμφισβητήτου ενδιαφέροντος Υμών διά την αρτίαν επιτέλεσιν των Αρχιερατικών του καθηκόντων. Είναι μέγα ατόπημα να «αμοίβηται», ούτώ πως ένας οτρηρός, δραστήριος και οξυδερκής εργάτης του Ιερού Ευαγγελίου, ανταποκρινόμενος πληρέστατα εις τας υποχρεώσεις Αυτού, επειδή ελευκάνθη εις το ιερόν Γεώργιον του Κυριακού Αμπελώνος.
Προσβλέποντες μετ’ εμπιστοσύνης εις την δικαίαν διορθωτικήν κρίσιν Υμών, ευελπιστούμεν ότι θα τύχωμεν της θετικής Υμετέρας Αποφάσεως, προς εκπλήρωσιν του παρόντος σεμνού και υιικού αιτήματος ημών.
Των Υμετέρων σεπτών, Μακαριότητός τε και Σεβασμιοτήτων, Κορυφών υπήκοοι και όλως ευπειθείς
Μετά βαθυτάτου υιικού σεβασμού
Οι Ιερατικώς Προιστάμενοι απασών των Ενοριών και Παρεκκλησίων της Ιεράς Μητροπόλεως κατά Νέαν Ιωνίαν, Νέαν Φιλαδέλφειαν, Ηράκλειον Αττικής και Χαλκηδόνα την Νέαν.
Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Βαρδάκης
Ιερού Μητροπολιτικού Ναού και Ενορίας
Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας
Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Πρασσάς
Ιερού Ναού και Ενορίας Αγίας Αναστασίας
Περισσού Νέας Ιωνίας
Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Παλιούρας
Ιερού Ναού και Ενορίας Αγίου Γεωργίου
Ελευθεροπόλεως Νέας Ιωνίας
Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Κολυβάς
Ιερού Ναού και Ενορίας Ευαγγελισμού Θεοτόκου
Νεαπόλεως Νέας Ιωνίας
Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Μπαντουβάς
Ιερού Ναού και Ενορίας Αγίου Ευσταθίου
Νεαπόλεως Νέας Ιωνίας
Αρχιμανδρίτης Ηλίας Καρατζάς
Ιερού Ναού και Ενορίας Ζωοδόχου Πηγής
Καλογραίζης Νέας Ιωνίας
Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος Κυριακόπουλος
Ιερού Ναού και Ενορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ινεπόλεως Νέας Ιωνίας
Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Γκαμουλάκος
Ιερού Καθεδρικού Ναού και Ενορίας
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Νέας Ιωνίας
Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Κολύτας
Ιερού Ναού και Ενορίας Μεταμορφώσεως Σωτήρος
Αλσουπόλεως Νέας Ιωνίας
Πρωτοπρεσβύτερος Νεκτάριος Γερονικολός
Ιερού Ναού και Ενορίας Αγίου Σπυρίδωνος
Νέας Ιωνίας
Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Καμπουρίδης
Ιερού Ναού και Ενορίας Αγίου Στεφάνου
Σαφραμπόλεως Νέας Ιωνίας
Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Μιχαλάκης
Ιερού Καθεδρικού Ναού και Ενορίας Αγίας Τριάδος
Ηρακλείου Αττικής
Αρχιμανδρίτης Σπυρίδων Σπηλιόπουλος
Ιερού Ναού και Ενορίας Αγίου Γεωργίου
Παλαιού Ηρακλείου Αττικής
Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Παπαδάκης
Ιερού Ναού και Ενορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου
Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής
Αρχιμανδρίτης Ελισσαίος Σουλιές
Ιερού Ναού και Ενορίας Αγίου Νεκταρίου
Ηρακλείου Αττικής
Αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Παπασυννεφάκης
Ιερού Καθεδρικού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου
Νέας Φιλαδελφείας
Πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Μαθιουδάκης
Ιερού Ναού και Ενορίας Τιμίου Προδρόμου
Μαδύτου Νέας Φιλαδελφείας
Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Ηλιάκης
Ιερού Ναού Αγίων Κοσμά Αιτωλού και Μεγάλου Βασιλείου
Απομάχων –Νησίδος Νέας Φιλαδελφείας
Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαγρηγορίου
Ιερού Ναού και Ενορίας Αγίας Μαρίνης
Νέας Φιλαδελφείας
Αρχιμανδρίτης Αλέξανδρος Νότας
Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος
Νέας Φιλαδελφείας
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σουλιώτης
Ιερού Καθεδρικού Ναού και Ενορίας Αγίας Ευφημίας
Νέας Χαλκηδόνος
Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Βαρδουνιώτης
Ιερού Ναού και Ενορίας Ευαγγελισμού Θεοτόκου
Νέας Χαλκηδόνος
Αρχιμανδρίτης Ναθαναήλ Μπαρούσης
Ιερού ’Ενοριακού Παρεκκλησίου Αγίας Μαρίνης
Ψαλιδίου Ηρακλείου Αττικής
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :
1ον. Σεβασμιωτάτοις Μέλεσι
Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
Εκκλησίας Ελλάδος, Βαθυσεβάστως,
2ον. Τη Ιερά Μητροπόλει
Νέας Ιωνίας & Φιλαδελφείας, Υιικώς._
Ν.ΙΩΝΙΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου